CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. BAN GIÁM ĐỐC

Chủ tịch: Ông Bùi Văn Phượng

Điện thoại: 0253766668

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Phú

Điện thoại: 0253.870.236

2. KIỂM SOÁT VIÊN

Kiểm soát viên không chuyên trách: Bà Đồng Thị Thu

Điện thoại: 0253.716.893