CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. BAN GIÁM ĐỐC

Chủ tịch kiêm Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Phú

Điện thoại: 0253.870.236

Phó Giám đốc: Ông Bùi Văn Phượng

Điện thoại: 0253766668

2. KIỂM SOÁT VIÊN

Kiểm soát viên chuyên trách: Ồng Trần Văn Thắng

Điện thoại: 0253.716.893

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

sodotochuc