Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm - Năm 2024