Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm - Năm 2024