Tin tức

Tin tức (13)

Kinh mời quý khách hàng tham gia mua vé vui xổ số để có cơ hội trúng thưởng ngay tiền tỷ!

z3971849488856 96290f86801f509cdc4ceb7df683cf90

 

z3971849496803 799c0e2cfa5d3294b3be251bef8ee73a

        Sáng ngày 22/01/2021, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và tổng kết công tác năm 2020.  Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Liễu Thị Yến đại diện Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

       Hội nghị tổng kết đã diễn ra thành công tốt đẹp và đã đạt được tất cả các nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra theo đúng quy định, cụ thể: đồng chí chủ tịch Công đoàn và thủ trưởng doanh nghiệp đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động của đơn vị trong năm; thảo luận các vấn đề như việc xây dựng, sửa đổi các nội dung, quy chế, các kiến nghị, đề suất của người lao động. Tại Hội nghị cũng đã được nghe phần giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của đại diện người sử dụng lao động và đại diện cho người lao động.

     Hội nghị là dịp để đơn vị đánh giá kết quả hoạt động của một năm qua, từ đó phát huy những mặt đã làm được, đồng thời đưa ra những tồn tại cần khắc phục, để xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho 2021

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị 2021. Đề suất các biện pháp tổ chức quản lý, sử dụng lao động, tổ chức kinh doanh, quản trị chi phí. Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Quan tâm tổ chức tốt đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động và thu nhập tiền lương.

     Thảo luận việc xây dựng các quy chế, quy định của đơn vị về lao động, thu nhập, thi đua khen thưởng, tham quan nghỉ mát, văn hóa thể thao, đời sống xã hội, sử dụng quỹ tiền thưởng, quỹ đóng góp, quỹ công đoàn…của đơn vị. Những ý kiến đống góp đều được lãnh đạo công ty ghi nhận, giải quyết thỏa đáng, từ đó thiết lập Mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh của công ty. Đây cũng là dịp để đơn vị khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020 của đơn vị

      Một số hình ảnh Hội nghị người lao động của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn

9dc9aeb9fd440d1a5455

Đồng chí chủ tịch Công ty Báo cáo kết quả Kinh doanh 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

z2298037900450 95c694bd8480f0bfdd44422d415b83f0

Đồng chí chủ tịch Công ty và chủ tịch Công đoàn cơ sở ký thỏa ước lao động tập thể dưới sự chứng kiến của các tổ chức đoàn thể

z2298037893637 c596713a08512f1e8c04dab2667aa471

Đồng chí chủ tịch Công ty tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2020

z2298587122321 10ed8746e8cf500d8bf41bcb6301783e

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ Ô TÔ ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH THANH LÝ

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

XỔ SỐ KIẾN THIẾT

 
   

Số: ........ /BC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 8 năm 2016

BÁO CÁO

V/v Thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV

Xổ số kiến thiết Lạng Sơn

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

               

Thực hiện Công văn số: 218/SKHĐT-CT ngày 17/3/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính cho các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn báo cáo về việc thực hiện công bố thông tin lên webside: congtyxosolangson.vn của công ty, nội dung công bố như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 (Phụ lục IV - Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

2. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 (Phụ lục VII - Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

3.Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 2016 (Phụ lục X - Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

Trên đây là báo cáo thực hiện của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Lạng Sơn.

Nơi nhận:

- Như trên

- GĐ, PGĐ Công ty

- Lưu HC

CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Phú

PHỤ LỤC IV

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT LẠNG SƠN
MST: 4900100942

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  69C /BC-CBTT

Lạng Sơn, ngày30tháng3năm2016

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

NĂM 2016

            I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

       Năm 2015 với sự cố gắng phấn đấu của  CBCNV trong công ty cùng các đại lý bán vé và các tổng đại lý trên địa bàn huyện cùng nhau phấn đấu đã hoàn thành một số các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao, kết quả như sau:

* Kinh doanh xổ số kiến thiết:

Loại vé

Năm 2014

năm 2015

Tổng D thu các loại

50.455.017.00đ

45.476.342.000đ

- XS Đ.kỳ

17.528.110.00đ

17.222.240.000đ

- XS Lô tô

26.521.490.00đ

22.918.949.000đ

-XS Lô tô cặp số

3.606.725.000đ

2.801.010.000đ

- XS bóc

2.798.692.000đ

2.534.143.000đ

* Kinh doanh phụ: Từ hoạt động kinh doanh khách sạn và cho thuê trụ sở làm việc năm 2015 đạt: 1.228.959.000,đ

- Doanh thu năm 2015 là: 46.705.301.000đ so với kế hoạch: 48.500.000.000đ đạt 96,3% kế hoạch năm, so với năm 2014  là  93%.

- Số thu nộp ngân sách năm 2015 là: 10.016.000.000đ so với kế hoạch nhà nước giao 10.000.000.000đ đạt 100,16% kế hoạch năm, so với năm 2014 là 93%.

- Thu nhập doanh nghiệp năm 2015 là 854.520.000,đ so với kế hoạch là 850.000.000,đ đạt 100,5%.

-  Xổ số kiến thiết phát triển còn giải quyết cho gần 300 người trong đó chủ yếu là người về hưu, mất sức lao động, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, có thêm công ăn việc làm cải thiện đời sống sinh hoạt gia đình thông qua việc làm đại lý bán vé XSKT, năm 2015 Công ty đã chi trả hoa hồng cho người  bán vé với số  tiền  5.182.triệu đồng.

- Nguồn thu từ hoạt động XSKT được nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước, để đầu tư trực tiếp vào  bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh, trường tiểu học xã Đề Thám - huyện Tràng Định, bệnh viện y học cổ truyền và các công trình an sinh xã hội tỉnh Lạng Sơn .

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

1. Mục tiêu:

Tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm tăng doanh thu, thu nộp ngân sách, tạo nguồn vốn đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của nhân dân, hạn chế một phần tệ nạn cờ bạc, số đề bất hợp pháp, tạo công ăn, việc làm cho một bộ phận người lao động thông qua làm đại lý bán vé xổ số.

Việc tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết, và các hoạt động kinh doanh khác phải tuân thủ quy định của pháp luật, chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc và các cơ quan có thẩm quyền.

      Năm 2016 kế hoạch chỉ tiêu phấn đấu của Công ty là :

      Doanh thu bán vé      47.500.000.000đ

      Nộp ngân sách         10.003.000.000đ

- Để thực hiện tốt kế hoạch năm 2016 cần duy trì tốc độ tăng trưởng từ 3 đến 5% về cả doanh thu và số nộp ngân sách

2. Phương hướng:

Tiếp tục khảo sát, nghiên cứu thị trường để củng cố, xây dựng các tổng đại lý, chi nhánh của Công ty tại các huyện để mở rộng phạm vi phát hành xổ số hơn nữa, phấn đấu hoạt động xổ số phủ kín địa bàn toàn tỉnh.

Trong hoạt động kinh doanh xổ số và kinh doanh khác phải chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước trong từng thời kỳ. Tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý, quản trị nội bộ.

Có quy hoạch, phát triển thị trường từng thời kỳ đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, phát triển được thị trường, màng lưới đại lý phủ kín địa bàn toàn tỉnh.

Việc phát triển hoạt động kinh doanh xổ số góp phần hạn chế tệ nạn cờ bạc, số đề bất hợp pháp qua công tác tuyên truyền lợi ích của hoạt động xổ số kiến thiết "ích nước, lợi nhà".

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ CNVC lao động, chấp hành tốt nội quy, quy chế của công ty, của ngành đề ra.

2. Kiện toàn mô hình thị trường đang quản lý, mở rộng, phát triển thị trường, địa bàn phát hành và ngành nghề kinh doanh đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh, bền vững, kinh doanh có hiệu quả.

3. Củng cố, chấn chỉnh hệ thống, màng lưới đại lý theo hướng ổn định, phát triển thêm đại lý ở những huyện, địa bàn còn trống, cố gắng hoạt động phát hành phủ kín địa bàn toàn tỉnh.

4. Làm tốt công tác phối kết hợp với các cơ quan chức năng như Công an, Viện kiểm sát tỉnh đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống các tệ nạn cờ bạc, số đề lợi dụng hoạt động xổ số để hoạt động bất hợp pháp gây ảnh hưởng tới hoạt động xổ số.

5. Triển khai đồng bộ các biện pháp để tăng tỷ lệ tiêu thụ vé xổ số truyền thống, vé xổ số biết kết quả ngay, tăng doanh thu xổ số lô tô. Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước trong việc quản lý hoạt động xổ số.

6. Đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp cả về vật chất và tinh thần của người lao động. Gắn việc chi trả lương, thưởng cho người lao động theo năng suất, chất lượng, hiệu quả. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng khuyến khích người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giaoCác giải pháp thực hiện

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

TT

Các chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

1

Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu

   
 

- Sản lượng 1

   
 

- Sản lượng 2

   
 

……………

   

2

Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)

   

3

Doanh thu

Tỷ đng

47.500

4

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đng

0.86

5

Nộp ngân sách

Tỷ đng

10,003

6

Tng vốn đầu tư

Tỷ đng

 

7

Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)

1.000 USD

 

8

Các chỉ tiêu khác

   

 

PHỤ LỤC VII

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM …..
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

TÊN DOANH NGHIỆP
MST

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:

….., ngày….thángnăm

TT

Tên doanh nghiệp

Giữnguyên

Thoáivốn

Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo

Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp,thoáivốn

Kếhoạchnămtiếptheo

Ghichú

CPH

Các hình thức khác

Hoàn thành trong năm báo cáo

Chưahoànthành

Thành lập Ban Chỉ đạo

Đang xác định giá trị DN

Quyết định công bố giá trị DN

Quyết định phê duyệt phương án

ĐãIPO

Đại hội đồng cổ đông lần 1

Tênhìnhthức

Đã có quyết định phê duyệt

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

I

CÔNG TY MẸ TRONG NHÓM CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON (CẤP 1)

                           

1

Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2)

                           

2

Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối (cấp 2)

                           

3

Các công ty liên kết (cấp 2)

                           

II

CÁC CÔNG TY TNHH MTV DO NN LÀM CHỦ SỞ HỮU

                           

Giải thích:

(1) Tên Công ty: Tên gọi của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Từ (2) đến (10) và (12): Đề nghị tích dấu nhân (x) không viết hoa vào các ô tương ứng.

(11) Ghi rõ hình thức sắp xếp:

- Chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

- Giao ;

-Giải thể;

- Bán;

-Phá sản;

- Chuyển cơ quan quản lý;

-Sáp nhập;

- Các hình thức khác (nếu có)

-Hợp nhất;

 

(13)Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp,thoáivốn: Đnghị ghi nêu rõ tỷ lệ cụ thể về mức cổ phần, vốn góp của Nhà nước sau khi thực hiệncác biện pháp sắp xếp. Trong trường hợp chưa dự kiến được tỷ lệ cụ thể, đề nghị ghi: Nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc dưới 50% vốn điều lệ...

(14) Ghi rõ hình thức sắp xếp dự kiến:

- Giữ nguyên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

-Hợp nhất;

-Cổ phần hóa từ 50% vốn điều lệ trở lên;

- Giao

-Cổ phần hóa dưới 50% vốn điều lệ;

- Bán

-Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

- Chuyển cơ quan quản lý;

-Giải thể;

- Thoái vốn;

-Phá sản;

- Các hình thức khác (ghi cụ thể).

-Sáp nhập;

 

 

 

PHỤ LỤC X

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT LẠNG SƠN
MST: 4900100942

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /BC-CBTT

Lạng Sơn, ngày30tháng3năm2016

BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2015

1.Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Việc thực hiện chính sách lao động, tiền lương tại Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Lạng Sơn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 50/2013/NĐ-CP, số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBH, số 19/2013/TT-BLĐTBH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2015

Năm 2016

Kế hoạch

Thực hiện

Kế hoạch

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

HẠNG CÔNG TY ĐƯỢC XẾP

 

III

III

III

II

TIỀN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG

       

1

Lao động

Người

44

44

44

2

Mức tiền lương bình quân

1.000 đ/tháng

6.177

5.815

6.005

3

Quỹtiềnlương

Triệuđồng

3.261,28

3.015,25

3.170,88

4

Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động

Triệuđồng

331,646

403,410

382,690

5

Thu nhập bình quân

1.000 đ/tháng

6.805

6.475

6.730

III

TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

       

1

Số người quản lý doanh nghiệp

Người

5

4

5

2

Mức lương cơ bản bình quân

Triệuđồng/tháng

18,5

18,5

18,5

3

Quỹ tin lương

Triệuđồng

1.656

943,985

1.435

4

Mức tiền lương bình quân

Triệuđồng/tháng

27,60

19,66

23,9

5

Qũytin thưởng

Triệuđồng/tháng

132,45

63,15

86,87

6

Tin thưởng, thu nhập

Triệuđồng

1.788,45

1.007,13

1.521,87

7

Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý

Triệuđồng/tháng

29,81

20,98

25,36

- Nhận xét, đánh giá về quỹ tiền lương, tiền thưởng;

Thời gian qua, công tác thực hiện chế độ lao động, tiền lương luôn được Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lạng Sơn quan tâm và thực hiện theo đúng quy định,  đảm bảo pháp luật lao động và quyền lợi của người lao động tại đơn vị đựơc thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

Hàng năm, quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện, quỹ thưởng của người lao động và Viên chức quản lý của Công ty đều được Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Tài Chinh và Cục thuế tỉnh Lạng Sơn thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định.

 

         Ngày 22/4/2016, Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Lạng Sơn đã trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng ngày 17/4/2016 tổng trị giá 1 tỷ đồng cho ba khách hàng. Trong đó một khách hàng thường trú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đã may mắn trúng thưởng 3 vé giải đặc biệt trị giá 600 triệu đồng.

          Từ tháng 02/2016 xổ số kiến thiết Miền bắc phát hành thêm cơ cấu mới vào thứ 3, thứ 6 hàng tuần. 1 tờ vé xổ số kiến thiết Miền bắc giá 10.000 đồng có cơ hội trúng thưởng 1 tỷ đồng, trọn bộ cơ hội trúng thưởng lên tới 3 tỷ 600 triệu đồng. Chúc quý khách hàng may mắn!

          Bám sát nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, những năm qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Lạng Sơn (gọi tắt là công ty xổ số) đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ). Qua đó tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

          CĐCS Công ty xổ số hiện quản lý 42 đoàn viên, sinh hoạt tại 3 tổ công đoàn. Ông Bùi Văn Phượng, Chủ tịch CĐCS cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo công ty phát động các đợt thi đua, nội dung chính đều gắn với chuyên môn nghiệp vụ, phát triển sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập cho CNVCLĐ. Các phong trào được phát động đúng thời điểm, với nội dung và hình thức phù hợp thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên.

          Từ đầu năm đến nay, CĐCS đã phát động 2 đợt thi đua với 3 phong trào lớn như: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Theo đó CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức cho 100% đoàn viên và 3 tổ công đoàn ký giao ước thi đua. Nhờ vậy, các phong trào thu hút sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của đông đảo đoàn viên. 

          Trong đó, điển hình nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với việc vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp sáng kiến và ý tưởng vào sản xuất, kinh doanh. Hàng năm, phong trào nhận được từ 20 - 30 sáng kiến, ý tưởng. Riêng trong 6 tháng đầu năm đã thẩm định và triển khai 10 ý tưởng như: xây dựng hệ thống chi nhánh tập trung, góp phần hạn chế tệ nạn số đề, cờ bạc bất hợp pháp; vận dụng hiệu quả cơ chế thị trường xổ số để tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; cải tiến chất lượng, mẫu mã vé số đáp ứng thị hiếu khách hàng… Sau khi áp dụng, các ý tưởng đã giúp làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục triệu đồng.

          Anh Dương Công Toản, đoàn viên CĐCS Công ty xổ số chia sẻ: phong trào đóng góp sáng kiến, ý tưởng thể hiện tính sáng tạo và tinh thần học hỏi không ngừng của mỗi đoàn viên. Trong quá trình làm việc, tôi đều tìm tòi, quan sát và đưa ra những ý tưởng mới để nâng cao năng suất, chất lượng làm việc.

          Cùng với đó, phong trào “Hai giỏi” và “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” cũng được CĐCS chú trọng thực hiện. Với mỗi phong trào, các hình thức cụ thể được triển khai như: gìn giữ môi trường làm việc lành mạnh, không khói thuốc lá; đẩy mạnh hoạt động nữ công, vận động nữ đoàn viên tham gia hoàn thành vượt chỉ tiêu kinh doanh. Chị Hoàng Thị Yến, đoàn viên CĐCS Công ty cho biết: năm 2014, đơn vị có trên 90% chị đạt danh hiệu “Hai giỏi”. Phát huy kết quả này, chúng tôi sẽ tích cực tham gia phong trào, hăng say lao động sản xuất, đồng thời phát huy vai trò người mẹ, người vợ tốt trong gia đình.

          Các phong trào thi đua được triển khai sáng tạo và hiệu quả đã góp phần tạo đột phá trong sản xuất, kinh doanh, đến nay, doanh thu ước đạt của Công ty xổ số là 24,5 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Bà Lưu Lan Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết: CĐCS Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Lạng Sơn là một trong những đơn vị đi đầu trong các phong trào thi đua. Nhiều năm liền, CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen về có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua (năm 2014) và Cờ thi đua (năm 2012).

                                                                                          Nguồn: baolangson.vn

 

         Ngày 27/9/2015 Công đoàn và Chi đoàn thanh niên công ty TNHH Một thành viên xổ số Kiến thiết Lạng Sơn tổ chức trung thu cho các bạn nhỏ, những người con thân yêu của các cán bộ, công nhân viên chức Cty TNHH MTV Xổ số Kiến Thiết Lạng Sơn nhân dip Tết Trung thu 2015 trong niềm hân hoan chào đón năm học mới, năm học của những thành tích mới, những điểm mười và những bông hoa nhỏ trong vườn hoa muôn màu.

LSO-Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Lạng Sơn tiền thân là Ban Quản lý Xổ số Kiến thiết được thành lập tại Quyết định số 224 UB-QĐ-TC ngày 6/6/1988 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.