Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp - Năm 2024