Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng đầu năm 2024