Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức (6)

1. BAN GIÁM ĐỐC

Chủ tịch: Ông Bùi Văn Phượng

Điện thoại: 02053.870.236

Phó giám đốc: Ông Dương Công Nam

Điện thoại: 02053.870.218

2. KIỂM SOÁT VIÊN

Kiểm soát viên không chuyên trách: Bà Liễu Thị Yến

Điện thoại: 0253.716.893